نویسنده = محسن محمدزاده
تعداد مقالات: 5
1. پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1387

محسن محمدزاده؛ فاطمه حسینی


2. برآورد اندازه‌های دقت کریگیدن به روش خودگردانی بلوکی فضایی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1387

نصراله ایران‌پناه؛ محسن محمدزاده


4. برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

محسن محمدزاده؛ رضا صالحی


5. پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته

دوره 3، شماره 0، تابستان 1383

مجید جعفری خالدی؛ محسن محمدزاده