نویسنده = حسن ابراهیم زاده
تعداد مقالات: 4
1. اندام زائی در چندگونه بنگدانه: Hyoscyamus pusillus ،H. arachnoideus و H. niger

دوره 32، شماره 2، بهار 1385

حسن ابراهیم زاده؛ مهدیس ابراهیم زاده


2. چوب کششی در درختان اوکالیپتوس

دوره 32، شماره 2، بهار 1385

N. Toghraie؛ D. Parsapajouh؛ H. Ebrahimzadeh؛ B. Thibaut؛ J. Gril؛ H.R. Yazdani Moghadam؛ نوشین طغرائی؛ داوود پارساپژوه؛ حسن ابراهیم زاده؛ برنارد تیبو؛ جوزف گریل؛ حمیدرضا یزدانی¬مقدم