نویسنده = محمدرضا کمالی
تعداد مقالات: 6
2. تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

حورا احمدی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی


3. ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان


4. بازسازی تاریخچه تدفین و مدلسازی حرارتی سنگ منشاء گدوان در ناحیة فارس

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

آیتا بیجاری پور؛ ارسلان زینل زاده؛ محمدرضا کمالی


5. نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

ارسلان زینل‌زاده؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا کمالی