نویسنده = علی کنعانیان
تعداد مقالات: 11
1. توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان


2. کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


3. پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد


4. شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


5. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان


6. سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

محسن الیاسی؛ علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ محسن حیدری


8. بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی


9. روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ عباس آسیابانها


10. شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها


11. ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان