نویسنده = داریوش اسماعیلی
کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389

مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، آبان 1389

مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی


پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی


بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی


پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی


شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی


پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی


شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383

علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها


نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382

داریوش اسماعیلی؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ لیث مدحج


ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، بهمن 1379

علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان


پتروگرافی و پتروژنزگرانیت دوران

دوره 1، شماره 0، تیر 1375

محمد ولی زاده؛ داریوش اسماعیلی