نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایشات آزمایشگاهی مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • آلژینات بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک [دوره 1، شماره 0، 1380]

ا

 • اثر کادمیوم بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ایران کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ایران پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ازتو باکتر وینلندئی بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ایزوتوپهای اکسیژن و کربن بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • افیومورفا کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]

ب

 • بازسازی شده مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • بردار ویژه بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]

پ

 • پرولین تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • پلی ساکارید بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک [دوره 1، شماره 0، 1380]

ت

 • تبخیری پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تیپ دگرریختی بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تحکیم مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تحلیل صفحات گسل بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تخلخل پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تراکم پذیری مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تراوایی پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ترکیب محافظ اسمزی تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تکنیک گلژی مورفولوژی و موقعیت نورونهای هسته مزانسفالیک رافه در موشهای‌صحرایی(Rat)- متدگلژی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تنش اسمزی تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تنش دیرین بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تنش‌شوری تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • تورم مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]

ح

 • حوضة مرکزی پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]

خ

 • خاک بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • خاک رس‌سیلتی مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • خزش مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • خوی گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی [دوره 1، شماره 0، 1380]

د

ر

 • رخساره سنگی رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • رشد ریشه بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • روش‌های عددی چند شبکه‌ای حل عددی معادلات انتگرالی فردهولم نوع دوم به روش چند شبکه‌ای [دوره 1، شماره 0، 1380]

ز

 • زعفران بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • زون برشی گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی [دوره 1، شماره 0، 1380]

ژ

 • ژیپس پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • ژوراسیک رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد [دوره 1، شماره 0، 1380]

س

 • ساختار مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سازند چمن بید رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سازند دلیچای بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سازند قم پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سازند لار بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سروتونین مورفولوژی و موقعیت نورونهای هسته مزانسفالیک رافه در موشهای‌صحرایی(Rat)- متدگلژی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • سیلویت پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک [دوره 1، شماره 0، 1380]

ع

 • عناصر فرعی بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]

ق

 • قضیة آلمانسی اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی (Generalized Almansi's Theorem) [دوره 1، شماره 0، 1380]

ک

 • کاربازول بهینه‌سازی تولید آلژینات توسط Azotobacter vinelandii UT15 جدا شده از خاک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • کپه داغ رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • کیفیت سنگ مخزن پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]

گ

 • گرانیتوئید گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • گرمسار پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • گلوتامیک سمی آلدئید دهیدروژناز تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • گلوتامیل کیناز تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • گلوکز خون پاسخ متفاوت موشهای Balb/c به مورفین و نالوکسان روی گلوکز خون [دوره 1، شماره 0، 1380]

م

 • محیط رسوبگذاری رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • میدان البرز پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • مطالعات رخساره‌ای بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • معادلات انتگرالی حل عددی معادلات انتگرالی فردهولم نوع دوم به روش چند شبکه‌ای [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • معادلات بی‌هارمونیک و معادلات هارمونیک اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی (Generalized Almansi's Theorem) [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • معادلات دیفرانسیل جزئی اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی (Generalized Almansi's Theorem) [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • مقاومت‌اسمزی تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • مقاومت به‌ شوری تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • مکران کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • میلونیت گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • مورفولوژی ریشه بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • میوسن کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]

ن

 • نالوکسان پاسخ متفاوت موشهای Balb/c به مورفین و نالوکسان روی گلوکز خون [دوره 1، شماره 0، 1380]

و

 • واحد رکشا کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1380]

ه

 • هایپر گلیسمی پاسخ متفاوت موشهای Balb/c به مورفین و نالوکسان روی گلوکز خون [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • هایپوگلیسمی پاسخ متفاوت موشهای Balb/c به مورفین و نالوکسان روی گلوکز خون [دوره 1، شماره 0، 1380]
 • هسته رافه میانی مورفولوژی و موقعیت نورونهای هسته مزانسفالیک رافه در موشهای‌صحرایی(Rat)- متدگلژی [دوره 1، شماره 0، 1380]