نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز آماری ارزیابی کارایی مدل آنالیز آماری دو متغیره در پهنه‌بندی خطر رانش زمین [دوره 34، شماره 4، 1387]

ا

 • ایران پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایران استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایران تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایران. رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایزوتوپ استرانسیم استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایکنوفاسیس ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ایکنوفسیل ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • البرز مرکزی پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]

ب

 • باریکا رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • برخورد ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • بیومارکرها تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]

پ

 • پالینومورف پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پالئواکولوژی پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پالئوزوئیک بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پالئوژئوگرافی بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پترولوژی پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پلوتونیسم ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پهنه برشی رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • پهنه بندی خطر ارزیابی کارایی مدل آنالیز آماری دو متغیره در پهنه‌بندی خطر رانش زمین [دوره 34، شماره 4، 1387]

ت

 • تاش چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • تتیس بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • تراوایی و تخلخل مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • تطابق استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • تغییرات نسبی سطح آب تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • تکتونوماگماتیسم ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن [دوره 34، شماره 4، 1387]

چ

 • چینه شناسی استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • چینه نگاری بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری [دوره 34، شماره 4، 1387]

ح

 • حیدر آباد پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]

خ

 • خانواده‌های نفتی تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • خرسان تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • خصوصیات مخزنی عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • خلیج فارس عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • خلیج‌فارس تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]

د

 • دیاژنز عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • دگرشکلی پذیری تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • دولومیت پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]

ر

 • رانش زمین ارزیابی کارایی مدل آنالیز آماری دو متغیره در پهنه‌بندی خطر رانش زمین [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • رخساره چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • رخساره های اوولیتی عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • رضا آباد پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • رضا برک پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • رمپ چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ریولیت رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]

ز

 • زمین شناسی مهندسی تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • زئوفیکوس ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]

ژ

 • ژوراسیک میانی پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • ژئوشیمی نفت تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]

س

 • ساختگاه سد تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سازند پابده ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سازند کشف رود پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سازند گورپی تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سرب و روی پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سیرجان رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سیستم‌های نفتی تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سکانس استراتیگرافی چینه نگاری سکانسی سازند الیکا در برش تاش، البرز شرقی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سنگ منشاء تعیین خانواده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سنگ‌های آذرین پتاسیک پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سنندج رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • سولابدر استفاده ازمطالعات ایزوتوپ استرانسیوم بر روی تراشه‌های حفاری چاه سولابدر-3 در دزفول شمالی به منظور تطابق چینه‌ای در مقیاس جهانی [دوره 34، شماره 4، 1387]

ش

 • شهمیرزاد پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]

ض

 • ضریب مقاومت ویژه سازندی مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته [دوره 34، شماره 4، 1387]

ط

 • طبقه بندی سنگ تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]

ع

 • عمق دیرینه تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک [دوره 34، شماره 4، 1387]

ف

 • فرامینیفرها تعیین عمق دیرینه‌ی سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • فرورانش ماگماتیسم الیگوسن در زون تراست زاگرس (محور صحنه- مریوان): دور دوم فرورانش نئوتتیس در پالئوژن [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • فوزولیناسه آ بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری [دوره 34، شماره 4، 1387]

ک

 • کپه داغ پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در شرق مشهد، کپه داغ [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • کرتاسه رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • کرتاسه بالایی پتروژنز و ترکیب دولومیت کرتاسه شهمیرزاد، البرز مرکزی [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • کروزیانا ایکنوفسیل ها و ایکنوفاسیس های سازند پابده در شمال غرب ایلام، غرب ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]

ل

 • لوسیت پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر [دوره 34، شماره 4، 1387]

م

 • ماسیوسولفید غنی از طلا رخداد طلای باریکا: کانه‌زائی تیپ ماسیوسولفید ولکانوژنیک غنی از طلا در ایران [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • مشکین شهر پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی شمال غرب مشکین شهر [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • مقاومت تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3 [دوره 34، شماره 4، 1387]

و

 • واحد دالان بالایی عوامل موثر بر خصوصیات مخزنی رخساره های اووئیدی واحد دالان بالایی در خلیج فارس [دوره 34، شماره 4، 1387]
 • واحدهای جریان هیدرولیکی مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته [دوره 34، شماره 4، 1387]