نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپوپتوزیز بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آپوپتوزیس تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آرتمیا اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آگارز الکتروفورز طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌ [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آمیلاز اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آنتی‌بادیهای ضد اسپرم آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • آندالوزیت و بیوتیت نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]

ا

 • اجسام آپوپتوزی تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • ایران زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • ارومیه اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • اسید پکتیک اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6 [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • اسموتین ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • اشعه UVB بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • البرز ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • البرز مرکزی توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • الکتروفورز اسیدهای‌نوکلئیک طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌ [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • الکتروفورز میدان‌پالسی طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌ [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • اینتریور غربی معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه اینتریور غربی(Western Interior) درداکوتای جنوبی [دوره 1، شماره 0، 1382]

ب

 • باسیلوس نمک دوست نسبی اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • برکه اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • بندگلستان مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضة آبریز بندگلستان، جنوب غرب مشهد [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • بور زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • بیوستراتیگرافی بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 1، شماره 0، 1382]

پ

 • پتروفیزیک تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی، در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • پتروگرافی توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • پراکندگی اندازه بلورها (CSD نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • پرولاکتین اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6 [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • پوسته مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون‏سازی داده‏های زلزله [دوره 1، شماره 0، 1382]

ت

 • تجزیه‌بیولوژیکی جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تحمل نمک اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تخلخل بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تراریختی ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تصفیه‌پساب‌های‌صنعتی جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تکامل ساختاری‌ ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تنش اسمزی ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تنش شوری ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تنش‌شوری اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • توآرسین– باژوسین پیشین بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • تولیدمثل اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]

ج

 • جورشدگی هیدرولیکی و سایش مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضة آبریز بندگلستان، جنوب غرب مشهد [دوره 1، شماره 0، 1382]

چ

د

 • داکوتای جنوبی معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه اینتریور غربی(Western Interior) درداکوتای جنوبی [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • دامغان ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • داینوفلاژله بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • درصد بقا اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • دگرسانی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • دولومیت توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی) [دوره 1، شماره 0، 1382]

ر

 • ریزشوندگی به طرف پایین دست رودخانه مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضة آبریز بندگلستان، جنوب غرب مشهد [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • رشد اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • روش TAT آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • روش غیرمستقیم MAR آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور [دوره 1، شماره 0، 1382]

ز

 • زون سیلیمانیت نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]

ژ

 • ژل‌الکتروفورز طراحی‌ و ساخت‌ الکتروفورز میدان‌پالسی‌ و بررسی‌کارآئی‌آن‌ درجداسازی‌ اسیدهای‌نوکلئیک‌ [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • ژئوشیمی توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی) [دوره 1، شماره 0، 1382]

س

 • سازند آسماری بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سازند باروت توصیف خصوصیات پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی انواع مختلف دولومیتها درسازند باروت (البرز مرکزی) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سازند شمشک بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سرعت امواج برشی تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی، در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سرعت موج تراکمی بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سرم آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • سلولهای GH3 اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6 [دوره 1، شماره 0، 1382]

ش

 • شاهکوه نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • شمال غرب ایران مطالعه پوسته در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از وارون‏سازی داده‏های زلزله [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • شوری اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]

ط

 • طول عمر اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]

غ

 • غلظت‌های مختلف پتاسیم بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت [دوره 1، شماره 0، 1382]

ق

 • قارچهای درماتوفیت بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • قره‌گل زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان [دوره 1، شماره 0، 1382]

ک

گ

 • گیاه لوبیا بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • گرانیت نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • گندم اثر تنش ‌شوری بر کربوهیدراتهای ‌گندم [دوره 1، شماره 0، 1382]

م

 • ماکروکنیدی بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • مخازن کربناته تخمین سرعت امواج برشی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تطابق آن با نتایج آزمایشگاهی، در یکی از مخازن کربناته ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • مقاومت اسمزی ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • مقاومت به شوری ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • مقاومت به‌شوری بررسی اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم درمقاومت به‌شوری گیاه لوبیا درکشت ‌بافت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • میکروکنیدی بررسی تأثیرات طیف نوری UVB برروی قارچهای درماتوفیت [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • مهارلو اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • موکوس سرویکال آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در زنان، مقایسه‌ای بین دو روش جهت تشخیص آنتی‌بادیهای ضد اسپرم در سرم و موکوس سرویکال زنان نابارور [دوره 1، شماره 0، 1382]

ن

 • نانوفسیل معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه اینتریور غربی(Western Interior) درداکوتای جنوبی [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • نشاسته اثر نمک و منابع کربن در تولید آمیلاز توسط سویه جدید باسیلوس نمک دوست نسبی Bacillus sp.strain MA [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • نفوذپذیری بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • نکروز تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • نیکل تشخیص اجسام آپوپتوزی در سلولهای تیمار شده با نیکل در رأس ریشه پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1382]

و

ه

 • هاله دگرگونی مجاورتی نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران( [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • هیدروبوراسیت زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار بور قره‌گل- جنوب غرب زنجان [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • هگزامتیلن‌تترامین جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین [دوره 1، شماره 0، 1382]
 • هگزامین جداسازی و بهینه‌سازی میکروارگانیسم‌های تجزیه‌کننده هگزامین [دوره 1، شماره 0، 1382]