نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبرفت زدایی نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف‌رود واقع در شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • آبرفت گذاری نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف‌رود واقع در شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • آستاگزانتین تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • آنکلاواولترامافیک پتروگرافی و ژئوشیمی آنکلاوهای فلوگوپیت ـ کلینوپیروکسنیت بعضی‌از گدازه‌های جوان ایران، مثال‌هایی از شبه جزیرة سارای، قروه، دماوند و قلعه حسنعلی [دوره 1، شماره 0، 1381]

ا

 • اریترومایسین اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • اشباع شدگی آب بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • اعتیاد بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد [دوره 1، شماره 0، 1381]

ب

 • بافت کبد و طحال اثر میدان‌های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین‌های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • بخش 2 میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • برنامه ریزی صحیح الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • برنامه ریزی کیفی الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی [دوره 1، شماره 0، 1381]

پ

 • پارسیمونی مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • پالینواستراتیگرافی پالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجانپالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجان [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • پتروفیزیک بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • پروانه مرکبات نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تخمگذاری پروانه مرکبات Papilio demoleus L. (Lep.; Papilionidae) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • پروتئین‌های سرم خون اثر میدان‌های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین‌های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C [دوره 1، شماره 0، 1381]

ت

 • تجزیه سلولی کشت سلولهای هیپوکامپ بدون استفاده از فاکتورهای رشد و چسبندگی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • ترشح هورمون پرولاکتین ویژگیهای سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • تریلوبیت میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • تک‌نیایی مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • توف مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • توفیت مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]

ج

ح

 • حساسیت به خطا بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری [دوره 1، شماره 0، 1381]

خ

 • خلیج فارس اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین [دوره 1، شماره 0، 1381]

د

 • دیاژنز مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • دریاچه حوض‌سلطان مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • دلچای پالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجانپالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجان [دوره 1، شماره 0، 1381]

ر

 • ریز جلبک تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • رمپ میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • رودخانه کشف رود نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف‌رود واقع در شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • روغن اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین [دوره 1، شماره 0، 1381]

ز

 • زمین‌شناسی مخزن ویژگیهای زمین‌شناسی مخزن و بررسی شکستگی در بخش بالائی سازند آسماری و سازند غار- میدان ابوذر [دوره 1، شماره 0، 1381]

س

 • سازگاری مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • سازند آسماری و سازند غار ویژگیهای زمین‌شناسی مخزن و بررسی شکستگی در بخش بالائی سازند آسماری و سازند غار- میدان ابوذر [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • سازند میلا میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • سلطانیه پالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجانپالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجان [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • سلولهای کلون شده پرولاکتین ویژگیهای سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro [دوره 1، شماره 0، 1381]

ش

 • شکستگی ویژگیهای زمین‌شناسی مخزن و بررسی شکستگی در بخش بالائی سازند آسماری و سازند غار- میدان ابوذر [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • شکل ازت تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس [دوره 1، شماره 0، 1381]

ض

 • ضرایب آرچی بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری [دوره 1، شماره 0، 1381]

ع

 • عنکبوت مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]

غ

 • غدد ضمیمه نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تخمگذاری پروانه مرکبات Papilio demoleus L. (Lep.; Papilionidae) [دوره 1، شماره 0، 1381]

ف

 • فلوگوپیت پریدوتیت پتروگرافی و ژئوشیمی آنکلاوهای فلوگوپیت ـ کلینوپیروکسنیت بعضی‌از گدازه‌های جوان ایران، مثال‌هایی از شبه جزیرة سارای، قروه، دماوند و قلعه حسنعلی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • فلوگوپیت کلینوپیروکسنیت پتروگرافی و ژئوشیمی آنکلاوهای فلوگوپیت ـ کلینوپیروکسنیت بعضی‌از گدازه‌های جوان ایران، مثال‌هایی از شبه جزیرة سارای، قروه، دماوند و قلعه حسنعلی [دوره 1، شماره 0، 1381]

ق

 • قطع شدگی نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف‌رود واقع در شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • قم مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]

ک

 • کامبرین میانی میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • کیسه ذخیره اسپرم نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تخمگذاری پروانه مرکبات Papilio demoleus L. (Lep.; Papilionidae) [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • کشت اولیه سلولی‌ کشت سلولهای هیپوکامپ بدون استفاده از فاکتورهای رشد و چسبندگی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • کلادیستیک مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • کوسه ماهی چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین [دوره 1، شماره 0، 1381]

گ

 • گروهn? -زوج شمارش تعداد -زوج‌ها در گروهی متناهی [دوره 1، شماره 0، 1381]

ل

 • لار پالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجانپالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجان [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • لیزر الکترون آزاد مدهای الکترومغناطیسی تحریک شده در لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی [دوره 1، شماره 0، 1381]

م

 • متاسوماتیسم‌گوشته‌ای پتروگرافی و ژئوشیمی آنکلاوهای فلوگوپیت ـ کلینوپیروکسنیت بعضی‌از گدازه‌های جوان ایران، مثال‌هایی از شبه جزیرة سارای، قروه، دماوند و قلعه حسنعلی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • مجموعه‌های فازی الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • مخازن هیدروکربوری بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • میدان Wiggler مدهای الکترومغناطیسی تحریک شده در لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • میدان ابوذر ویژگیهای زمین‌شناسی مخزن و بررسی شکستگی در بخش بالائی سازند آسماری و سازند غار- میدان ابوذر [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • میدان الکترومغناطیسی اثر میدان‌های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین‌های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • مساله انتخاب الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • معادله پاشندگی مدهای الکترومغناطیسی تحریک شده در لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • موش سوری نژاد Balb/C. اثر میدان‌های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین‌های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C [دوره 1، شماره 0، 1381]

ن

 • ناهنجاری بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • نهشته‌های‌ طوفانی میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌) [دوره 1، شماره 0، 1381]

و

 • ولکانوکلاستیک مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم [دوره 1، شماره 0، 1381]

ه

 • هیپوکامپ‌ کشت سلولهای هیپوکامپ بدون استفاده از فاکتورهای رشد و چسبندگی [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • هروئین بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • هماتوکوکوس پلوویالیس تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس [دوره 1، شماره 0، 1381]
 • همساختی مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس [دوره 1، شماره 0، 1381]