نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش تصادفی رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • آلژینات جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • آلموقلاق ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • آمیزه افیولیتی ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • آنتی بیوتیک اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • آنزیم نیترات ‌ردوکتاز اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم [دوره 3، شماره 0، 1383]

ا

 • اختلال بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • ایران مرکزی اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اریترومایسین اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • استروماتولیت بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اسیدآبسیزی تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اسکوموس سل کارسینومای مری بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اکسی آنیون ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اگروباکتریوم تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اگزونهای متغیر بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • البرز اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • الکترون میکروپروب شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • امان آباد تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • املش شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • ایمنوهیستوشیمی بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • انتگرال ایتو بررسی روشهای عددی اویلر- ماریاما و میلشتاین برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • اندازه نمونه رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • انفجارهای هسته ای زیر زمینی برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • انقراض جهانی بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • انگلهای کرمی اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود [دوره 3، شماره 0، 1383]

ب

 • بابلرود اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بازالت شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بازدارنده ها سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • باکتری نمک دوست ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • باکتریهای مولد اسید استیک جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی وارزیابی پایداری گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • برآورد چگالی برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • برآورد قدرت برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • برجهای خنک کننده سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بزرگی امواج سطحی برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بلوک توران ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بینالو تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • بیوزوناسیون اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]

پ

 • پارامتر چگالی تراز مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پارامتر قطع اسپین مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پارامتر همواری برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پاسخ‌ اختصاصی‌ ایمنی‌ اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پالئواکولوژی بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پرتو گاما اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پیشگویی فضایی بیزی پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • پنبه (. (Gossypium hirsutum Lباززایی تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن [دوره 3، شماره 0، 1383]

ت

 • تجزیه گرماوزنی (ترموگراویمتری سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تجن اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تحلیل صفحه گسل تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تحمل پذیری ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • ترومبولیت بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تغییرشکل سلولی تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تکثیر سلولی مقایسه اثرات هورمون rhGM-CSF ایرانی و تجاری بر روی تکثیر سلولهای دودمان HL-60 و U937 [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تمایز بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تنش شوری اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تنوع سوماتیک مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • تهاجم بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • توده گرانیتی شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • توزیع زاویهای پاره های شکافت القایی مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model) [دوره 3، شماره 0، 1383]

ج

 • جداسازی بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • جدا سازی جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • جریان آبهای کم عمق آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • جزایر حفاظت شده ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis) [دوره 3، شماره 0، 1383]

چ

 • چینه نگاری سکانسی تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]

ح

 • حاصلضرب گروهها روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • حوضه کپه داغ ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]

خ

 • خانواده تبدیلات پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • خراسان گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae:Araneidae) از استان های خراسان و مازندران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • خوردگی سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA) [دوره 3، شماره 0، 1383]

د

 • داده‌های فضایی پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • دی بنزوتیوفن کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • دریاچة ارومیه ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • دکسترین اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • دوره نوری‌ بررسی‌ تاثیر دوره‌ های‌ نوری‌ بر رشد مراحل‌ لاروی‌، دگردیسی و بقاء‌ میگوی‌ بزرگ‌ آب‌ شیرین Macrobrachium rosenbergii [دوره 3، شماره 0، 1383]

ذ

 • ذوب مجدد ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان) [دوره 3، شماره 0، 1383]

ر

 • رادیکالهای‌ آزاد اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رانیتیدین‌ اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رخساره های میکروبی بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رسوبگذاری سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رشد آهسته مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رگه‌های کوارتز- تورمالین شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رینکونلیدا اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • رودوکوکوس کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • روش بیز استنباطی رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • روشدرستنمائی/ بیزی رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • روش کاملاً بیزی رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • روش مبتنی بر گشتاورها رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]

ز

 • زاویه اصطکاک داخلی تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش [دوره 3، شماره 0، 1383]

ژ

 • ژئوترمومتری شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]

س

 • سازند کنگان بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سازند های سروک و گدوان اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • ساکاروپلی سپورا اریترا اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سیب زمینی مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سرب سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سرعتهای امواج تراکمی و برشی اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سرعتهای امواج تراکمی و برشی آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سلنواکسی آنیون ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سمیپالاتینسک برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سنجش و فشار اسمزی جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سنگ آهک اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سیینوگرانیتها ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • سودوموناس کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس [دوره 3، شماره 0، 1383]

ش

 • شاهکوه شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]

ع

 • عامل بیز رهیافت بیز برای پیدا کردن اندازه‌ی نمونه [دوره 3، شماره 0، 1383]

ف

 • فابریک لخته ای بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فاز ریلی برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فامنین اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فرایند پیری تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فرآیند وینر بررسی روشهای عددی اویلر- ماریاما و میلشتاین برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فشار حفره ای آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فشار مؤثر آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • فعالیت سینتیکی اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم [دوره 3، شماره 0، 1383]

ک

 • کپور ماهیان اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کیتیناز و تراریزش تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کربنات سرب سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کربنات سرب قلیایی سنتز ترکیبات کربنات سرب و کربنات سرب قلیایی و بررسی عملکرد گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کربوهیدراتها اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کرتاسه زیرین تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کرومات ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کلنی زایی مقایسه اثرات هورمون rhGM-CSF ایرانی و تجاری بر روی تکثیر سلولهای دودمان HL-60 و U937 [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کلینوپیروکسن شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کمربند چین خورده-گسلیده نازک ورق ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کوه دنا بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • کوه سورمه بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]

گ

 • گابرو شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گذر پرمو-تریاس بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروه هایn- تجزیه‌پذیر مطالبی درباره گروه هایn- تجزیه‌پذیر [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروههای تجزیه شدنی روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروههای تقریبا حل پذیر روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروههای تقریبا مرکزی روشی نو برای تقریباً حل پذیری حاصلضرب گروههای تقریباً مرکزی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروه‌های متناهی مطالبی درباره گروه هایn- تجزیه‌پذیر [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گروه‌های متناهی غیرکامل مطالبی درباره گروه هایn- تجزیه‌پذیر [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گسل راندگی ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گسل های مزدوج تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گلیکوفیت ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گندم اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • گوگردزدایی کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس [دوره 3، شماره 0، 1383]

ل

 • لایه های فشار بالا آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]

م

 • مازندران گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae:Araneidae) از استان های خراسان و مازندران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • ماسه سنگ اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مانیتول مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • میدان تصادفی پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مدل انقطا ع آماری مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مدل پروبیت چند متغیره مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مدل‌سازی تاریخچه‌ی تدفین و حرارتی نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مدل گاسمن اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مد‌‌ل‌های حاشیه‌ای مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مراحل‌ لاروی بررسی‌ تاثیر دوره‌ های‌ نوری‌ بر رشد مراحل‌ لاروی‌، دگردیسی و بقاء‌ میگوی‌ بزرگ‌ آب‌ شیرین Macrobrachium rosenbergii [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مطالعات طولی مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • معادلات دیفرانسیل تصادفی بررسی روشهای عددی اویلر- ماریاما و میلشتاین برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مقادیر ویژه بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • مقاوم گرما جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی وارزیابی پایداری گرمایی آنها [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • میکوریزای آربوسکولار ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • موش‌BALB/C اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده [دوره 3، شماره 0، 1383]

ن

 • ناهنجاریهای ترکیبی ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان) [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نرم‌افزار Mathematica بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نسبت بخت حاشیه‌ای مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نسبت بخت شرطی مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نسبت پواسون آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نسبت وابستگی مقایسة مدل‌های حاشیه‌ای برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دودویی [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نگهداری ژرم پلاسم مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نهشته‌های الیگوسن نئوژن نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • نوفه سفید بررسی روشهای عددی اویلر- ماریاما و میلشتاین برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی [دوره 3، شماره 0، 1383]

و

 • وارونگی لرزه ای آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 0، 1383]

ه

 • هالوفیت ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • هسته برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین [دوره 3، شماره 0، 1383]
 • همدان ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان) [دوره 3، شماره 0، 1383]

ی

 • یون سنگین مطالعة توزیع زاویه ای پاره های شکافت القایی حاصل از واکنشهای یون سنگین بر اساس مدل انقطاع آماری(SSM) (Statistical Scission Model) [دوره 3، شماره 0، 1383]